1.Düzenli periyotlarda ve Kanun ile bağlı idari  düzenlemelerin işyeri için öngördüğü koşulları ve yeterliliği  sağlayacak şekilde denetimler yapılması, bu denetimlerin  fotoğraf ve benzeri verilerle desteklenmesi, yeterli nüshada  rapora bağlanması


2.Kanun ile bağlı idari düzenlemelerin İşyeri için öngördüğü teknik dokümantasyonun hazırlanması, güncelliğinin sağlanması; bu kapsamda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki belgelerin oluşturulması

(a)Risk Analiz Raporu

(b) Acil Eylem Planı

(c) Yıllık Plan

(d)İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı

(e) İş Sağlığı ve Güvenliği Atamaları (Saha Sorumlusu, İşaretçi, Koordinatör)

(f) Uygunluk Belgeleri

(g) Benzeri gerekli dokümantasyonun hazırlanması

3.
İşyerinde Kanun ile bağlı düzenlemelerin öngördüğü eğitimlerin verilmesi, bunlarla ilgili dokümantasyonun oluşturulması ve güncelliğinin korunması; bu kapsamda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki belgelerin düzenlenmesi:

(a) İşçilerin eğitime katıldıklarına dair eğitim katılım belgesi (imzalı ve kaşeli)

(b) Yıllık Eğitim planı

(c) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Eğitim Sertifikaları 

(d)Lokal Eğitim Sertifikaları (elektrikçiler, ofis çalışanları, işyeri müh.vs.)

(e) Eğitim Notları

(f)  İşe Başlama iş sağlığı ve Güvnliği Kuralları Talimatları

(g) Çalışma Talimatlarının Firmamızca Ücretsiz Olarak Verilmesi

(i)  Benzeri gerekli eğitim çalışmaları ve dokümantas yonun oluşturulması

4.
Yukarıdakilere ilave olarak aşağıdaki hususlar da Hizmet verenin taahhüdündedir:

(a) İşyerinde İş Sağlığıve İş Güvenliği Kurulunun oluşturulması ve Kurula Katılarak alınacak kararlara imza atılması

(b) İlgili Bakanlıkça zorunlu tutulan İş Teftiş Takip Defterinin doldurularak imzalanması

(c) Olası bir iş kazası olayında, yapılması gereken işlemlerin ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, bu hususlarda gerekli yönlendirme ve desteğin verilmesi, İşyeri Hukuk Müşavirliği ile birlikte çalışmalar yaparak teknik konularda savunma hazırlanması

(d) İlgili makamlarca hazırlanmış Bilirkişi Raporlarına ve İdari Para Cezalarına itiraz ve savunmalarının hazırlanması, talep halide hizmet alan için ilgili makamlara ibraz edilmek üzere bilirkişi raporları düzenlemesi ve gerektiğinde duruşmalara katılmak

(e) Yurt dışında işçi sağlığı ve iş güvnliği yönünden yasal ve idari düzenlemelerin emrettiği evrakın hazırlanması

5.Burada sayılması bile, ilgili Kanun ve bağlı idari düzenlemelerin öngördüğü diğer her türlü iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin ifası